34. Pruritus


Role of spinal cholecystokinin system in itch

Mitsutoshi Tominaga, Kotaro Honda, Fumiya Kusube, Eriko Komiya, Ryohei Kosaka, Nobuaki Takahashi, Hisashi Naito, Fumiyuki Yamakura, Yasushi Suga, Yasuhiro Tomooka, Kenji Takamori